กำหนดการเปิดรายงานศปช. 18 สิงหาคม 2553

กำหนดการเปิดรายงานศปช.
“ความจริงเพื่อความยุติธรรม: เหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุม เมษา-พฤษภา 53
ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ตึกอเนกประสงค์ชั้น 3 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

09.30-12.00 น.
– แถลงเปิดรายงาน “ความจริงเพื่อความยุติธรรม: เหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุม เมษา-พฤษภา 53”
พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ข้อเท็จจริงการเสียชีวิตและความรุนแรง เมษา-พฤษภา 53”
เกษม เพ็ญภินันท์ คณะอักษรศาสตร์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขวัญระวี วังอุดม สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

“เชิงอรรถความตายจากการสลายการชุมนุมเมษา-พฤภา 53”
กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนิรายการ ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.30-14.30 น.
อภิปราย “การจับกุม/ดำเนินคดีที่สืบเนื่องจากการสลายการชุมนุม”
ศราวุฒิ ประทุมราช สถาบันหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน เสาวลักษณ์ โพธิ์งาม ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเดือน เม.ย.-พ.ค. 53 (ศปช.)

14.30-16.00 น.
อภิปราย “การต่อสู้เพื่อความยุติธรรม: จากศาลไทยสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศ”
พะเยาว์ อัคฮาด มารดาของนางสาว กมนเกด อัคฮาด
ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คารม พลพรกลาง ทนายความ
ดำเนิรายการ ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.00-16.15 น. แถลงปิดโดย กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล